[image]

Крокозяблы

 
+
-
edit
 

israel

модератор
★★★
При копировании текста книг с разных библиотек на русском в большинстве случаев в файлах Ворд и нотпэд вместо буков получаются крокозяблы (после открытия из рара). В чём проблема?
   

au

   
★★☆
Скопируйте что-то сюда.
   
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Может, защита какая? Пример можно?
   

berg

опытный

Саша, не понятно, ты выделяешь текст и просто копируешь его в открытый ворд? У тебя XP?
   
LT Bredonosec #17.05.2008 18:43
+
-
edit
 
>При копировании текста книг с разных библиотек на русском в большинстве случаев в файлах Ворд и нотпэд вместо буков получаются крокозяблы (после открытия из рара). В чём проблема?
а просто сохранив док и открыв его снова?
Или сразу кряки, как только текст вставляется в документ?

имхо, может быть кодировка не та, может быть защита.. иногда от подобного спасался тем, что сначала копировал в текст редактор типа Home - Dimoniusis Notepad с автоопределением кодировки, а потом оттуда контрол+А, контрол+инсерт, альт+таб на ворд, шифт+инсерт.

а так - пример в студию конечно был бы полезен.
   
+
-
edit
 

israel

модератор
★★★
Из библиотек делаю загрузку зараренного файла. После загрузки открываю - получаю файл в Ворде или нотпаде. А там такое....
Это нотпад:

ֿמגוסעט. ֿונ. ס אםדכ. - ּ.: ׁעףהט "װמנא-װטכל", 1990.
OCR, spellcheck: ׁונדוי ֲאסטכקוםךמ, 1.6.2000 ---------------------------------------------------------------

ֲ ךםטדו טחגוסעםמדמ סמגועסךמלף קטעאעוכ‏ ׀אפא‎כ ׁאבאעטםט (1875 - 1950) רוסע ןמגוסעוי ןנמהמכזא‏ע מברטנםף‏ "־הטססו‏" ךאןטעאםא ֱכאהא. ֵדמ זהוע לאססא םמגץ חאץגאעגא‏שטץ ןנטךכ‏קוםטי חםאלוםטעמדמ ןטנאעא.
ֽא נףססךמל חךו טחהאועס גןונגו.
ִכ לאססמגמדמ קטעאעוכ.

ׁמחהאעוכ בוססלונעםמדמ ךאןטעאםא ֱכאהא, אםדכטיסךטי ןטסאעוכ ׀אפא‎כ ׁאבאעטםט (1875 - 1950), - מהטם טח םאטבמכוו טםעונוסםץ אגעמנמג טסעמנטךמ-ןנטךכ‏קוםקוסךמי כטעונאעףנ ןונגמי ןמכמגטם םארודמ סעמכועט. ׁם מןונםץ אנעטסעמג - מעצאטעאכםצא (לא‎סענמ ךאגאכונא ֲטםקוםצמ ׁאבאעטםט) ט לאעונטאםדכטקאםךט, - מם נמהטכס ג םובמכרמל טעאכםסךמל דמנמהךו ֵחט, ףקטכס ג רגויצאנסךמי רךמכו ט ןמנעףדאכסךמל כטצוו, ןמסכו קודמ מעןנאגטכס ג ֻמםהמם, קעמב ןמ םאסעמםט‏ מעצא ןנוףסןוע םא ןמןנטשו ךמללונצטט. ׁ ‏םמרוסךטץ כוע סגמבמהםמ גכאהו םוסךמכךטלט חךאלט, מם סלמד ןמכףקטע לוסעמ ךכונךא ג ךנףןםמי פטנלו. ֽמ בטחםוס םו טםעונוסמגאכ ׀אפא‎כ, ט מם מבנאעטכס ך זףנםאכטסעטךו. ־ןףבכטךמגאג ג דאחועו, דהו מם סמענףהםטקאכ, םוסךמכךמ נאססךאחמג, ׁאבאעטםט ס ןונגץ כוע XX גוךא םאקטםאוע גןףסךאע ג סגוע סגמט נמלאם, ןמסעוןוםםמ חאגמוגגא ןמןףכנםמסע.
ֿמ סמבסעגוםםמלף ןנטחםאםט‏, "םו טםעונוסמגאגרטיס םטקול, ךנמלו טסעמנטט", ןטסאעוכ, םאחגאולי ךנטעטךמי "ְכוךסאםהנמל ִ‏לא סמגנולוםםמי בוככוענטסעטךט", הוכאכ ןונסמםאזאלט סגמטץ ךםטד כ‏הוי לטםףגרטץ ‎ןמץ, ךאך סףשוסעגמגאגרטץ ג הויסעגטעוכםמסעט - מע ײוחאנ ֱמנהזא, ׂמנךגולאה, ֻזוהטלטענט המ ׀מבוסןונא, ״אנכמעע ֺמנהו ט דונצמדא ֲוככטםדעמםא, - עאך ט גלרכוםםץ דונמוג. ֿמהכטםםף‏ סכאגף ןנטםוסכט ולף נמלאם "ּמנסךמי סענוב", "׀צאנ עאגונם", "ַאןאהם", א מסמבוםםמ נמלאם מ פנאםצףחסךמי נוגמכ‏צטט "ׁךאנאלףר", םאןטסאםםי ג 1920 דמהף, ט ךםטדט מ ךאןטעאםו ֱכאהו.
ׂולא למנ, ןנטךכ‏קוםט גמכםץ ךמנסאנמג גסודהא גמכםמגאכט גממבנאזוםטו ׁאבאעטםט, ןנטסףעסעגף גמ לםמדטץ ודמ ןנמטחגוהוםטץ ("ּמנסךמי סענוב", "׳ונםי כובוה" ט הנ.). ־הםאךמ םאטבמכוו נךמו גמןכמשוםטו מםט מבנוכט ג נמלאםו "־הטססו ךאןטעאםא ֱכאהא" (1922), סנאחף ןנטםוסרול ולף גסולטנםף‏ טחגוסעםמסע ט ג 1935 דמהף ‎ךנאםטחטנמגאםםמל גהא‏שטלס אלונטךאםסךטל נוזטססונמל ּאיךכמל ֺונעטצול ןנט ףקאסעטט חגוחה ֳמככטגףהא ננמכא װכטםםא (ֱכאה), ־כטגטט הו ױ‎גאככוםה (ְנאבוככא) ט ֱ‎חטכא ׀‎במףםא (ֻוגאססונ). ֲחג חא מסםמגף מעהוכםו פאךע בטמדנאפטט חםאלוםטעמדמ אםדכטיסךמדמ ןטנאעא ֳוםנט ּמנדאםא, םטסךמכךמ םו ףסעףןאגרודמ ג זוסעמךמסעט סגמטל ןנמעטגםטךאל-טסןאםצאל, ׁאבאעטםט סמחהאכ מבאעוכםי מבנאח ךמנסאנא-הזוםעכלוםא, קףזהמדמ חכמבו, סעזאעוכסעגף, םוסןנאגוהכטגמסעט. ֽו ג סטכאץ נאססעאעס ס כ‏בטלל דונמול, ןטסאעוכ סמקטםטכ ג 30-ו דמה ושו ענט ךםטדט מ םול, ןמסענמוםםו ג גטהו סבמנםטךמג סגחאםםץ לוזהף סמבמי נאססךאחמג - "ױנמםטךא ךאןטעאםא ֱכאהא", "ֺאןטעאם ֱכאה גמחגנאשאועס" ט "׃האקט ךאןטעאםא ֱכאהא".
ֽוסלמענ םא ףסןוץ לםמדטץ ןנמטחגוהוםטי, ׁאבאעטםט ןנטרכמס ןונוזטע דמה םוגםטלאםט ט האזו חאבגוםט. ֺמדהא ןטסאעוכ סךמםקאכס, נאסצגוע ודמ סכאג בכ האכוךמ ןמחאהט. ֺמםוקםמ, ג ךאךמי-עמ לונו מסםמגאםט הכ ‎עמדמ האוע ודמ עגמנקוסעגמ, גוסלא םומהםמנמהםמו ןמ ךאקוסעגף. ּםמדטו ךםטדט ׁאבאעטםט, ןנטלטעטגםו ןמ ס‏זועף ט כטרוםםו נךטץ ץףהמזוסעגוםםץ מבנאחמג ("ֳכףןוצ פמנעףם", "ֿמןנאםטו כטכטי" ט הנ.), חאבע ןמ חאסכףדאל. ־הםאךמ, ך סמזאכוםט‏, ‎עמ ךמסםףכמס ט ודמ כףקרטץ ךםטד, טחהא‏שטץס האזו ג ְםדכטט ט ׁמוהטםוםםץ ״עאעאץ ךנאיםו נוהךמ. ֿמהמבםמ עמלף, ךאך ךכאססטקוסךטו מבנאחצ ןנטךכ‏קוםקוסךמדמ ךטםמ םא ַאןאהו - גוסעונם, הועוךעטג, פטכל "ןכאשא ט רןאדא" - סלוםטכא גטהומלאךףכאעףנא ט ןמץמזהוםטץ סףןונלוםמג, ךמלןוםסטנף‏שטץ סגמטלט פטחטקוסךטלט המסעמטםסעגאלט ןמכםמו מעסףעסעגטו טםעוככוךעא, עאך ט ג ןנטךכ‏קוםקוסךמי כטעונאעףנו דונמי עטןא ךאןטעאםא ֱכאהא, בכאדמנמהםמדמ ט גוכטךמהףרםמדמ נצאנ בוח סענאץא ט ףןנוךא, ץנאםשודמ בוחףןנוקםף‏ גונםמסע האלו סגמודמ סונהצא, מךאחאכס םוםףזםל סמגנולוםםמלף וו ןמענובטעוכ‏ (ג טסעמנטךמ-ןנטךכ‏קוםקוסךמל זאםנו םאטבמכרטל ףסןוץמל ןנמהמכזאוע ןמכחמגאעס ‎ןמןו מב ְםזוכטךו סףןנףדמג ֳמכמם, מעכטקא‏שאס גמןט‏שוי ןמרכמסע‏ ט בוחדנאלמעםמסע‏, חאעמ סמהונזאשא םומבץמהטלי סוךסףאכםי "עוץלטםטלףל" - וסעוסעגוםםמ, ג עאךמי ךמלןאםטט ךאןטעאםף ֱכאהף הוכאע םוקודמ).
ֲ טעמדו ׁאבאעטםט ג םאסעמשוו גנול, ןמזאכףי, ךאך ‎עמ םט ןאנאהמךסאכםמ, םאטבמכוו ןמןףכנום ג םארוי סענאםו. ױמע ןמןףכנםמסע ‎עא ךאסאועס טסךכ‏קטעוכםמ הגףץ נמלאםמג מ ךאןטעאםו ֱכאהו - ןונוגוהוםםי ג םוחאןאלעםו גנולוםא "ּמנסךמי סענוב" םטךמדהא םו ןונוטחהאגאכס, הנףדטו ןנמטחגוהוםט ט גמגסו םוטחגוסעם.
ַםאךמלסעגמ םארודמ קטעאעוכ ס עגמנקוסעגמל ׁאבאעטםט םאקאכמס ס ןףבכטךאצטט גמ געמנמי ןמכמגטםו 50-ץ דמהמג "־הטססוט ךאןטעאםא ֱכאהא". ֲ 1969 דמהף, גמ געמנמי סונטט ןמהןטסםמי "ֱטבכטמעוךט ןנטךכ‏קוםטי", גלוסעו ס "־הטססווי" בכא םאןוקאעאםא "ױנמםטךא ךאןטעאםא ֱכאהא". ׁ עוץ ןמנ מבא נמלאםא ןנמהמכזא‏ע ןונוטחהאגאעס, ןנטקול ג ךםטזםץ לאדאחטםאץ טץ ט םםו ןנטמבנוסעט םוגמחלמזםמ.
ִגו הנףדטו ךםטדט מ ךאןטעאםו ֱכאהו, מהםאךמ, ןנמהמכזא‏ע מסעאגאעס םוטחגוסעםלט - כטר דכאגא "ָחבאגכוםטו" טח "׃האק ךאןטעאםא ֱכאהא" ןמגטכאס ג 60-ץ דמהאץ ג זףנםאכו "ִמם" ג סמךנאשוםםמל ןונוגמהו. ־הםא טח ןנטקטם ‎עמדמ - מעסףעסעגטו נמלאםמג ׁאבאעטםט םא ןנטכאגךאץ ךםטזםץ לאדאחטםמג ְםדכטט ט ׁ״ְ (אגעמנף ‎עטץ סענמך המ סטץ ןמנ םו ףהאועס חאןמכףקטע ךםטדף "ֺאןטעאם ֱכאה גמחגנאשאועס", האזו טסןמכחף חאנףבוזםו סגחט).
ֿמךא קעמ קטעאעוכ‏ ןנוהכאדאועס ןונגי ןונוגמה םא נףססךטי חך חאךכ‏קטעוכםמדמ נמלאםא סונטט - "׃האקט ךאןטעאםא ֱכאהא". ֺאך ט ג ןנוההףשטץ ךםטדאץ, דונמי סמץנאםוע בכאדמנמהסעגמ ט מבאםטו, א ןנטךכ‏קוםט ודמ מעכטקא‏עס סגוזוסע‏ ט טחמבנועאעוכםמסע‏. ֶאכ עמכךמ, קעמ ג דכאגו "ׁגעמעאעסעגמ" ןטסאעוכ חאסעאגכוע ֱכאהא גנףקאע ןנוהסעאגטעוכ דנחםמי ןנמפוססטט נאבמעמנדמגכט טח בוה, גןמכםו טל חאסכףזוםםמי. ֿמהמבםי ןמסעףןמך, גןמכםו וסעוסעגוםםי סנוהט ןמהכטםםץ ךמנסאנמג, ךאזועס סענאםםל הטססמםאםסמל, בףהףקט סמגונרוםםל טהואכםל דונמול. ֽמ ג צוכמל םוהמסעאעךט, ןנטסףשטו האזו כףקרטל ןנמטחגוהוםטל ׁאבאעטםט, ג עמל קטסכו ט "ׁךאנאלףרף", - מעסףעסעגטו ןסטץמכמדטקוסךמי דכףבטם ט לםמדמלונםמסעט מבנאחמג, לםמדמסכמגטו ט הוךכאנאעטגםמסע - ןנאךעטקוסךט םוחאלועם ג ךםטדאץ מ ֱכאהו, ןמכםמסע‏ ךמלןוםסטנףס ףגכוךאעוכםמסע‏ ס‏זועםמדמ נאחגטעט.
ֿנוהסעאגכ םמגף‏ ךםטדף מ ךאןטעאםו ֱכאהו, ץמקועס םאהועס, קעמ גסענוקא ס כ‏בטלל דונמול ןנטםוסוע נאהמסע ךאך ‏םמלף, עאך ט גחנמסכמלף קטעאעוכ‏.
ֲ. ׂטנהאעמג

ְֿׁׂ ִ׀ְֺ־ְֽ
   
+
-
edit
 

israel

модератор
★★★
Это первая часть книги Рафаэля Сабатини, "об авторе"
   

berg

опытный

у тебя нажата клавиша отображения скрытых символов, если нечто похожее в ворде, просто нажми её, она выглядит как \примерно. А нотпад слегка дурковат.
   

israel

модератор
★★★
berg> у тебя нажата клавиша отображения скрытых символов, если нечто похожее в ворде, просто нажми её, она выглядит как \примерно. А нотпад слегка дурковат.
А где эта клавиша? Не нашел.
   
+
-
edit
 

israel

модератор
★★★
Интересно, что цифры и английский он воспринимает нормально. А вот русский почему то переиначивает на ивритские крокозяблы.
   

berg

опытный

ААААААА, так книга на русском? Значит, у тебя в винде установка неуникод программ стоит на иврите. Исходный файл txt?
   
+
-
edit
 

israel

модератор
★★★
Ага. Теперь вопрос - как менять?
   
+
-
edit
 

berg

опытный

С ходу помню четыре пути.
1. Идём в системную папку. Выбираем «установки региона и языка», в третьей вкладке будет опция «установки для неуникод», выбираешь язык, он просит диск с виндой, ставишь винду, перезагрузка и всё готово. Неприятность, будут проблемы с ивритскими программами, если они ASCII.
2. Открываешь вордом. Идёшь в меню и выбираешь «сохранить как веб». После этого вновь сохранённый файл открываешь браузером, идёшь в браузере в кодировки и выбираешь там кириллические, пока не угадаешь нужную.
3. Пересылаешь исходный архив мне и я тебе верну его вполне читаемым.
4. Скачиваешь любую программу bookreader открываешь ею свой txt файл и он тебе всё сохранит и обработает. Там и читать приятней.
   
+
-
edit
 

israel

модератор
★★★
Yessssss!!!! Работает!!!! ВСем спасибо, даже Майклу. :) НЕт, всем ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!
   
RU Серокой #17.05.2008 21:03
+
-
edit
 

Серокой

координатор
★★★★
У меня это решается просто. Перед тем, как копировать русский текст, нужно убедиться, что стоит русская языковая раскладка. В смысле, в языковой панели стоит RU. Ежели не так, что копируется чёрт-те что, да.
   
+
-
edit
 

israel

модератор
★★★
Первый же пост из ссылки. Единственное, у меня меню на английском, но регионал сеттингс я там быстро нашел и поменял установку для прог без уникода с хиброу на рашен.
   

berg

опытный

Теперь посмотри, что у тебя с хиброй стало, это не всегда удобно, мягко говоря
   
+
-
edit
 

Balancer

администратор
★★★★★
Интересно, Windows когда-нибудь сумеет избавиться от проблем с кодировками или это в её генах? :)
   

israel

модератор
★★★
berg> Теперь посмотри, что у тебя с хиброй стало, это не всегда удобно, мягко говоря
Ворд печатает нормально. А книги на иврите я уже сто лет не качал. Да ладно, максимум потом снова заменю - теперь то знаю где.
   
LT Bredonosec #17.05.2008 21:25
+
-
edit
 
угу, хоть винда и пишет, что многоязычная, но для названий файлов и текстовых файликов раскладка имеет значение и надо следить, чтоб не сохранить некий файл при включенной не той кодовой странице. У меня так бывали потери (всё превращалось в безвозвратные ??? ????? ???? ?????? )
короче, следить и следить )
   

MIKLE

старожил
★☆
а мне чё делать то?
   

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru